Tag Archives: หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเที่ยว งาน โครงการหลวง 2557 วันที่ 18-21 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

royal2557-1

ขอเชิญเที่ยว งาน “โครงการหลวง 2557 ”
วันที่ 18-21 ธันวาคม 2557เวลา 09.00 น.-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

dhamma_change_life10

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา
ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมฟังการบรรยาย และปฏิบัติธรรม

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ Comp and Mobile Expo 2013 วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

commobile2013

เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 26 และ Comp and Mobile Expo 2013 วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรม
ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตาครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 – 17.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว